Trang Overlay
Trang Overlay cho phép bạn hiển thị một lớp phủ nhỏ không ảnh hưởng đến trang web đích để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để gửi tin nhắn cho người dùng của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo và giao diện của lớp phủ ngay từ trang này. Ngay sau khi bạn lưu nó, các thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức trên tất cả các URL của bạn sử dụng loại này. Xin lưu ý rằng một số trang web được bảo mật và nhạy cảm như google.com hoặc facebook.com không hoạt động với tính năng này.

WebHook Notification cho Contact

Nếu bạn cần nhận thông báo ngay khi có sự kiện xảy ra với Overlay dạng Liên hệ (contact)thì chúng tôi sẽ gửi thông tin về Webhook của bạn với lệnh POST dữ liệu JSON.
1
{
2
"type": "contact",
3
"data":{
4
"overlay":"Quick Contact",
5
"shorturl":"https://gon.li/HghvG",
6
"longurl":"https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/embed/",
7
"name":"John Smith",
8
"email":"[email protected]",
9
"message":"Consequat incididunt elit do sed duis culpa",
10
"date":"2020-01-01 12:00"
11
}
12
}
Copied!
Nếu như bạn xóa một Overlay, các liên kết rút gọn mà sử dụng Overlay bị xóa này sẽ được hệ thống chuyển về hình thức chuyển hướng Trực tiếp (direct)
Last modified 7mo ago