Bảng giá

Chi tiết bảng giá dịch vụ do Rebranding.today cung cấp

Bảng giá dịch vụ

Giá tiêu chuẩn của Rebranding.today, có tính ổn định cao, ít thay đổi. Nếu có thay đổi, Rebranding.today sẽ thông báo đến khách hàng trước 90 ngày.

Miễn phí

Cá nhân

Đội nhóm

Hàng tháng

0

90,000 VND

coming soon

Hàng năm

0

690,000 VND

coming soon

Trọn đời

0

999,000 VND

coming soon

Thông số gói dịch vụ

Miễn phí

Cá nhân

Đội nhóm

Teammates (seats)

0

0

20

Custom domains

3

10

30

Total branded links

500

10,000

100,000

Tracked clicks

5,000

100,000

1,000,000

Redirects

unlimited

unlimited

unlimited

Country targeting

Link expiration

Link cloaking

Password protection

SLA of 99.9% uptime

-

ESSENTIAL

-

-

Mobile targeting

API

Chat support

URL shortcode (alias) editing

Tags for links(*)

Destination URL changing

QR code

Main page redirect

404 redirect

App integrations

Tools & extensions

UTM builder

GDPR privacy

Links import

Links export

(*) Tính năng chưa chính thức