Giới hạn
Đa số các thông số dịch vụ sẽ phụ thuộc vào gói dịch vụ bạn sử dụng. Trong đó, một số giới hạn cố định như sau:
Nội dung
Mô tả
Câu trả lời trong Overlay ➧ Khảo sát (Overlay/Poll)
10
Copy link